UPOZORNĚNÍ: 2. - 10. 7. dovolená, vaše objednávky vyřídíme 11. 7. Děkuji za pochopení, vaše lékárnice Helena Zvaríková.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti A P A V A R, spol. s r.o., se sídlem Jurečkova 1812/16, 702 00 Ostrava, IČ: 258 25 194, DIČ: CZ25825194, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19502, pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese www.apavar.cz

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Provozovatelem tohoto internetového obchodu na adrese http://www.apavar.cz/ je A P A V A R, spol. s r.o., se sídlem Jurečkova 1812/16, 702 00 Ostrava, IČ: 258 25 194, DIČ: CZ25825194, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19502                 (dále jen „prodávající“).

1.2. Kontaktní údaje prodávajícího:
Doručovací adresa: Lékárna Apavar, Jurečkova 1812/16, Ostrava, 702 00
E-mail: ostrava@apavar.cz
Telefon: +420 591 129 349, 724 484 811

1.3. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je provozován na webových stránkách na internetové adrese http://www.apavar.cz, a tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy (o dodávce výrobků či zboží, dále „zboží“). Jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“).

1.4. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vedeny v českém jazyce.

1.5. Realizováním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí platným zněním těchto obchodních  podmínek, které jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud není v samotné kupní smlouvě dohodnuto výslovně jinak.

1.6. Veškerá prezentace zboží v internetovém obchodě je informativního charakteru a nepředstavuje nabídku na uzavření kupní smlouvy na zboží v         internetovém obchodě umístěné. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.7. Prodávající řádně podal oznámení o výdeji léčiv zásilkovým způsobem Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv („SÚKL“).

1.8. Prodávající disponuje příslušným živnostenským oprávněním k prodeji zboží.

1.9. Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím bude uložena u prodávajícího za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po   dobu 14 dní. Tato smlouva není přístupná jiným osobám.

2. Prodávané zboží

2.1. Prostřednictvím internetového obchodu mohou být prodány kupujícímu pouze léčebné přípravky, jejichž výdej není podle rozhodnutí o registraci omezen nebo není vázán na lékařský předpis, registrované podle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů. Kupující je povinen před použitím veškerého zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu pečlivě se seznámit s podmínkami použití tohoto zboží uvedenými v příbalovém letáku!

2.2. Předmětem prodeje na www.apavar.cz je veškeré zboží uvedené na tomto internetovém obchodu, zejména, nikoliv však výlučně, doplňky stravy (potraviny pro zvláštní výživu) a volně prodejné léky (volně prodejné léčivé přípravky). Jejich nesprávné používání může vést k poškození zdraví. V případě jakékoliv pochybnosti kupujícího při výběru a použití zvoleného přípravku je potřeba, aby kupující kontaktoval prodávajícího na telefonním čísle +420 591 129 349 nebo na e-mailové adrese ostrava@apavar.cz. Prodávající sdělí kupujícímu požadované doplňkové informace. Tato služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky a závady v jakosti léčivých přípravků. Poradenství je dostupné v otevírací době lékárny.

2.3. Prodávající nenese odpovědnost za nesprávné použití léčivého přípravku nebo doplňku stravy. Nesprávné použití je takové, které je v rozporu s informacemi v příbalovém letáku, nebo v rozporu s doporučením lékaře či lékárníka.

2.4. U zboží, které je volně prodejným lékem, je v textu uveden kód SÚKL.

2.5. U každé položky zboží v internetovém obchodě je uvedena cena zboží včetně DPH.

2.6. Kupující je srozuměn se skutečností, že fotky jednotlivého zboží jsou ilustrační a nemusí zcela přesně odpovídat grafickému stylu konkrétního přípravku v praxi.

2.7. Kupující je informován o možnostech vyzvednutí nebo dopravy objednaného zboží na adresu uvedenou kupujícím. Náklady na dopravu zboží ke kupujícímu, doběrečné apod. nejsou součástí ceny zboží.

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy

3.1. Kupující je povinen v elektronické objednávce vyplnit pravdivě veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti. Prodávající považuje všechny údaje vyplněné kupujícím za správné. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením akceptace objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím. Kupujícímu je umožněno před definitivním potvrzením objednávky zkontrolovat všechny potřebné údaje a obsah objednávky.

3.2. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Nepotvrdí-li kupující objednávku požadovaným způsobem ve stanované lhůtě, nejpozději do dvou pracovních dnů, považuje se objednávka za neplatnou a případně uzavřená kupní smlouva se marným uplynutím této lhůty ruší.

3.3. Objednané zboží může prodávající dodat v libovolném barevném provedení, s čímž kupující souhlasí.

3.4. Kupující může s prodávajícím komunikovat prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. Náklady na tuto komunikaci jsou náklady kupujícího.

3.5. Objednané zboží je možné zaslat na dobírku za poplatek 30 Kč. Prodávající zasílá objednané zboží standardně pouze na území České republiky:

       Osobní odběr v lékárně Ostrava - poplatek ve výši 0 Kč                                                                                                                                                     Výdejní místo Zásilkovna.cz - poplatek ve výši 95 Kč                                                                                                                                                         Kurýrní služba PPL - poplatek ve výši 95 Kč

       Doprava nad 1500Kč zdarma.

nebo si kupující může zboží odebrat osobně alternativně na adresách:                                                                                                                            Lékárna Apavar, Jurečkova 16, Ostrava, 702 00, v otevírací době lékárny, a to v Po – Čt od 8:00 do 17:00 hod, Pá od 8:00 - 16:00

Při volbě osobního odběru zboží je kupující povinen vyčkat na obdržení informačního e-mailu o možnosti vyzvednutí připraveného zboží.

Platbu za zboží může kupující realizovat následujícími způsoby:
• Hotově nebo platební kartou při převzetí zboží
• Převodem na bankovní účet
• ThePay - rychlá platba kartou nebo přes internetové bankovnictví.

Objednávka odeslaná kupujícím je považována za závaznou a prodávající je oprávněn ji akceptovat ve lhůtě pěti pracovních dnů. Po obdržení objednávky prodávající zašle na e-mailovou adresu potvrzení o přijetí objednávky a celkový souhrn objednaného zboží, včetně celkové ceny zboží a ceny za dopravu zboží a případných dalších poplatků. Daňový doklad obdrží kupující společně se zbožím nebo osobně při převzetí zboží.

4. Cena a úhrada objednávky

4.1. Ceny uvedené v internetovém obchodu na stránkách www.apavar.cz jsou platné v okamžiku objednání.

4.2. Ceny uvedené v internetovém obchodu na stránkách www.apavar.cz jsou uváděny vždy včetně DPH. Dle uvedených podmínek může být cena za zboží navýšena o poplatek za dopravné. Ceny se vztahují k vyobrazenému a popsanému zboží. Závaznou cenou se rozumí cena specifikovaná v potvrzení objednávky.

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši, která je uvedena při finalizování objednávky kupujícím. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná předem, nejpozději do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny za zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožní nakládat. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu za zboží, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

4.7. Převzetí zboží je možné až po jeho zaplacení jedním z výše uvedených způsobů.

4.8. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.

4.9. Zboží nabízené v internetovém obchodě na stránkách www.apavar.cz a ceny za zboží tam uvedené nemusí odpovídat nabídce v kamenné lékárně Apavar!

5. Dodací lhůta

5.1. Zboží bude kupujícímu odesláno nejpozději do 48 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo doručeno kupujícímu nejpozději do 3 dnů od přijetí objednávky.

5.2. V případě, že objednané zboží nebude možné ve stanoveném termínu doručit, bude kupujícímu prostřednictvím e-mailu do 3 dnů sděleno, že není možné termín plnění zajistit a bude mu navržen nový termín dodání zboží. Prodávající tak není v prodlení s dodáním zboží. Pokud kupující nový termín dodání navržený prodávajícím potvrdí, považuje se toto potvrzení kupujícího za novou objednávku dle čl. 5.1 výše

6. Dodávka zboží

6.1. Objednané zboží bude kupujícímu doručeno na adresu uvedenou v objednávce. Kupující je povinen od dopravce převzít objednané zboží.

6.2. Při převzetí zásilky je kupující povinen v přítomnosti dopravce zkontrolovat, zda nedošlo k poškození obalu zásilky a počet dodaných balíků je správný. V případě poškození obalu zásilky je kupující povinen ihned s dopravcem sepsat protokol o poškození a zásilku nepřebírat.

6.3. Zásilky jsou pojištěné a za jejich stav zodpovídá dopravce.

7. Odpovědnost za vady, servis

7.1. Prodávající ujišťuje kupujícího, že zboží při převzetí nemá vady, je v odpovídajícím množství a odpovídá všem požadavkům právních předpisů.

7.2. Zjistí-li kupující vady zboží, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu písemně, e-mailem, telefonicky nebo i osobně v provozovně či sídle prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu co se o této vadě zboží dozví.

7.3. Odpovědnost za vady zboží prodávaných prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího se řídí právním řádem České republiky. Při reklamaci zboží musí kupující přiložit příslušný daňový doklad – fakturu, popř. jeho kopii, a to za účelem identifikace příslušné kupní smlouvy, a zboží zaslat na adresu prodávajícího běžným balíkem, popřípadě zboží doručit osobně do provozovny či sídla prodávajícího. Vrácení zboží dobírkou není možné!

7.4. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o převzetí reklamace, včetně data, kdy byla reklamace doručena a lhůty, do které bude reklamace vyřízena.

7.5. V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, má kupující v případě vady zboží v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku dle své volby právo na odstranění vady dodáním nového zboží, či dodáním chybějícího zboží, odstranění vady opravou zboží (bude-li to možné a účelné), přiměřenou slevu z kupní ceny za zboží, či právo odstoupit od smlouvy. Náklady na vrácení reklamovaného zboží v tomto případě nese prodávající.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1. Kupující, spotřebitel, může odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů po obdržení zboží a kupní smlouva se od počátku ruší. V takovém případě musí kupující vrátit zboží, které je úplné a nepoškozené, včetně vystavené faktury, která bude stornována. Odstoupení od smlouvy může kupující zaslat mj. na adresu provozovny prodávajícího či na e-mail prodávajícího.

8.2. Odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.1. není možné v případech uvedených v ustanovení § 1837 a 1840 občanského zákoníku, zejména od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do domácnosti kupujícího nebo jiného místa, které kupující určil.

8.3. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8.4. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle čl. 8.1., nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.1. vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nedohodnou-li se na jiném způsobu vrácení peněžních prostředků. Bylo-li zboží na základě uzavřené smlouvy dodáno na dobírku, budou kupujícímu peněžní prostředky vráceny bezhotovostním bankovním převodem na číslo účtu, které kupující prodávajícímu sdělí při odstoupení od smlouvy dle čl. 8.1., ledaže bude dohodnuto jinak. Prodávající je také oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím, či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu uhrazenou kupní cenu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.6. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je prodávající povinen prokázat. Právo na odstoupení od smlouvy kupující nemá v případech uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující bere na vědomí, že je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího, a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo („osobní údaje“), pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu.

9.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění účelu zpracovávání osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

9.4. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné a pravdivé a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.5. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu kupujícího. Tento svůj souhlas může kdykoliv odvolat.

9.6. Prodávající tímto informuje kupujícího a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, jakož i využití dalších práv vyplývajících z ustanovení § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese prodávajícího nebo na adrese sídla prodávajícího.

Prodávající si váží důvěry kupujícího a chrání jeho soukromá data před zneužitím.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 19.12.2016. Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

10.2. Pokud by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo neplatné nebo neúčinné, nebo se neplatným nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost/účinnost zbývajících ustanovení.

10.3. Prodávající je ve vztahu ke kupujícímu vázán Etickým kodexem České lékárnické komory.

10.4. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

V Ostravě dne 04.01.2020